Slik lager du en plan for krisekommunikasjon

En virksomhets evne til å kommunisere under en krise kan være helt avgjørende for  om man får kontroll på situasjonen eller ei. I denne artikkelen viser vi deg hva du må gjøre av forarbeid, hvordan du kommuniserer under en krise, og hva du gjør i etterkant av den.

Bli god på krisehåntering! Besøk vår temaside – Dette må du vite om krisehåndtering

Vi har tidligere omtalt en organisasjons kommunikasjonsmedarbeidere som beredskapens «førsteforsvarere». I stor grad handler deres daglige virke om å avverge større eller mindre kriser. En organisasjon er en samfunnsaktør som gjennom sine interessenter samvirker med samfunnet rundt seg. Dens virke, handlinger, kommunikasjon og policy er hele tiden med på å forme et budskap ut mot omverdenen. Kommunikasjonsavdelingen jobber kontinuerlig med sikre dette budskapet mot feil og forvrengning.

Når en potensielt skadelig situasjon oppstår, er det kommunikasjonsmedarbeiderne som sørger for at riktig budskap kommer til riktig mottaker slik at unødig eskalering og negativ publisitet unngås, blant annet ved å

 • formidle viktige og presise budskap på en mest mulig effektiv måte, under stort tidspress
 • begrense usikkerhet om ansvarsforhold
 • klargjøre hva virksomheten gjør for å løse problemet og redusere krisens omfang,
 • formidle hvordan rammede kan få hjelp og støtte

Hva skiller krisekommunikasjon fra vanlig kommunikasjon?

Når det allikevel oppstår en krise i en virksomhet, er det noen forutsetninger som skiller krisekommunikasjonen fra daglig kommunikasjonsarbeid:

 • Arbeidsforholdene endrer seg drastisk
 • Tempoet øker radikalt
 • Presset øker både internt og eksternt
 • Kampen om sannheten tilspisser seg
 • Info på avveie. Dine egne kolleger kan jobbe mot deg. Ikke med overlegg, men fordi de ikke har korrekt informasjon, og fordi de ikke er drillet i hva de skal gjøre eller si.

Hva kan du gjøre på forhånd?

Involverte og tilskuere til en hendelse vil i stor grad formidle tekst og bilder live. Tusenvis av egne redaktører publiserer det de måtte ha av oppfatning om en sak uten å hverken være kildekritisk eller å forholde seg til resten av redaktørplakaten. Skal du være et fornuftig korrektiv, eller kanskje en objektiv aktør i dette kaoset, må du ha tenkt ut en strategi på forhånd.

 • Avklare roller og ansvar
  • Pressekontakt
  • SoMe-redaktør
  • Offisiell talsperson
  • Pårørendeansvarlig

Alle involverte må ha nødvendige tilganger og innloggingsrettigheter

 • Basere strategien på eksisterende ROS-analyse og beredskapsplaner
  Det som fremkommer i disse analysene gir en pekepinn på informasjon du må ha tilgjengelig eller raskt skaffe til veie i en krisesituasjon. Hva trenger du å formidle dersom dere for eksempel rammes av
  • hacking
  • underslag
  • utpressing
  • industrispionasje
  • produktlanseringer som feiler
  • eksplosjon
  • ukontrollert utslipp til miljøet
 • Forberede sjekklister og tilhørende tiltakskort
 • Oppdatere informasjon: Hvor treffer du hvilke interessenter?
  • Eksisterende registre
  • Ha et bevisst forhold til hvem du når henholdsvis på web, Facebook, Twitter og LinkedIn
 • Forberede kriseweb
  Weben må raskt kunne aktiveres ved behov og inneholde grunnleggende informasjon om virksomheten, eksempelvis bilder og fakta. Den har organisasjonens design, logo og kontaktopplysninger, men har et layout som tilfredsstiller ett formål: Å gi siste oppdatering av situasjonen under en krise. Kriseweben kan tilgjengeliggjøres på virksomhetens nettside eller erstatte den i sin helhet. Her publiseres et forberedt budskap så fort som mulig etter at krisen er et faktum. 
 • Forberede rutiner for sosiale medier
  • Avklar hvem som har tilgang og tillatelse til å publisere på vegne av organisasjonen under en krise
  • Legg opp en rutine for overvåkning av SoMe for samtaler som handler om krisen
 • Medieovervåkning
  Hva publiserer tradisjonelle medier om krisen? Vær forberedt på å dementere eller komme med korrigerende informasjon raskt.
 • Trene talsperson
  Velg en med nødvendige kommunikative ferdigheter, og gi vedkommende trening og veiledning. Styr unna personer som mangler de grunnleggende menneskelige egenskapene, selv om det gjelder øverste leder. 
 • Informer organisasjonen, slik at de er klar over hva som skjer hvis det oppstår en krise
 • Vær i forkant på varslingslister og budskapsformidling
  Ulike interessenter har ulike informasjonsbehov. Legg opp lister og ferdige varslinger til for eksempel alle ansatte, ulike kundesegmenter, offentlige tilsyn og eiere.
 • Legg opp et godt system for å håndtere pårørende

Disse forberedelsene har en tosidig effekt: For det første skal bidra til at organisasjonen din er forberedt og drillet på å håndtere en vanskelig situasjon. Dernest gir deg best mulig kontroll på informasjonen; hva er sant, hva er verifisert, hvor får du informasjon og hvem trenger du å formidle den til? Du unngår å havne i et informasjonsvakuum der du forer folk med svada.

En siste og ofte oversett virkning av å gjøre disse forberedelsene er at de bidrar til å redusere trykket mot organisasjonen. Når folk får den informasjonen de trenger, behøver de ikke kontakte deg. Alle dine kolleger har pårørende som vil ha krav på informasjon ved en ulykke, for eksempel. Hvis de får den raskt og pålitelig, vil de ikke behøve å ringe for å få den.

Hva gjør du underveis? 

Vær til stede, gjør deg tilgjengelig og vis at du ønsker å bidra til at saken opplyses på beste måte. Dette er viktig selv om du ikke har informasjon av vesentlig betydning å komme med i starten av krisen. Kom med et holding statement, og gi beskjed om tidspunktet for når du vil komme med ny informasjon. Vis at du er tilgjengelig for dem som søker informasjon, og bruk et klart og enkelt språk som ikke tilslører eller bidrar til uklarheter og tolkninger eller provoserer med sin tomhet.

Nedenfor har vi listet opp tiltak du sannsynligvis vil ha bruk for underveis. Dette er selvsagt avhengig av krisens omfang og varighet.

 • Pressebrief/pressekonferanse
 • Pressemelding
 • Internkommunikasjon
  Dine ansatte er til stor hjelp hvis du har gjort noen forberedelser og du sørger for å gi dem anvendbar informasjon underveis. Kollegene dine har en diger kontaktflate mot samfunnet utenfor, og når de er godt rustet med etterrettelig informasjon og et klart mandat, kan de demme opp for misforståelser, avhjelpe bekymringer og snakke med én stemme i alle kanaler.
 • Trykket fra pårørende må håndteres, og det tiltar fort i styrke når noe informasjon kommer ut. Du må gi dem tilbakemelding og trygghet slik at behovet for å kontakte dere går ned. Pårørende er også en viktig kilde for blant annet pressen, så sørg for at de får god behandling og tilstrekkelig og korrekt informasjon.

Hva sier du?

Hvis du skal være den fortrukne kilden til informasjon, må du være ærlig og fortelle hva som har skjedd så snart du har fått bekreftet hendelsesforløpet. Vær nøktern og saklig når du formidler fakta, men ha rom for å vise følelser og forståelse for dem krisen berører personlig.

Gi en oversikt over hvilke tiltak som er iverksatt, og hva som skal gjøres framover for å få kontroll på situasjonen. Gi et tidspunkt for når neste oppdatering kommer, og hold den avtalen.

Hva gjør du etter at krisen er over?

Etter en krise, dreier alt seg om å gjenopprette normalsituasjon så raskt som mulig. Du kan gjøre mye for at pressen og andre interessenter hjelper deg i denne prosessen i stedet for å være en byrde. Pressen vil jobbe for å finne ut hva som egentlig skjedde, og du kan bidra til at de får de svarene.

Gi tilgang til intervjuobjekter som kan belyse saken troverdig, forklare årsaker og gi et utfyllende bilde av hva som har skjedd. Fagfolk i egen organisasjon eller eksterne eksperter gir troverdighet.

I denne prosessen vil pressen gjerne lete etter syndebukker. Vær beredt på å ta ansvaret som leder og beskytt dem som har sittet tettest på hendelsen. 

Forklar hva dere gjør for å hindre at slikt skjer igjen, hva det arbeidet består i, og hva som er status akkurat nå. 

I alvorlige tilfeller vil denne fasen være helt avgjørende for om virksomheten klarer å overleve. Gjør du kommunikasjonsjobben godt, vil du kunne bruke det aller meste av ressursene på å sikre driften og gjenopprette tilliten.

Les mer: Krisekommunikasjon: Slik styrker du bedriftens omdømme under en krise

Dette er en bearbeidet versjon av en artikkel opprinnelig publisert på Beredskapsbloggen i februar 2018.

Gratis e-bok:

Sjekkliste for
KRISEKOMMUNIKASJON

Vet du hvor dataene dine lagres, og hvem som har tilgang til dem?

Folk som jobber med beredskap og krisehåndtering er opptatt av gode systemer der data lagres sikkert. I en verden der skybaserte tjenester er stadig mer utbredt, er det likevel ikke en selvfølge at det kun er din egen virksomhet som har tilgang til dine lagrede data. Dette avhenger av hvor maskinene til skylagringstjenesten befinner seg. […]

Les mer
Koronapandemien-6-tips-2020-blogg

Koronapandemien – 6 tips som gjør at du står sterkere hvis vi får en oppblomstring

Da sitter jeg her da – en erfaring rikere. Svaret på Covid-19 testen var negativ og jeg tenker at det var jammen nære på. Alle symptomer på Korona var der, ikke tap av smaksans, men samtlige andre. 6 dagers ventetid på test! Tenk det! Jeg trodde virkelig vi hadde lært nå, og fått på plass […]

Les mer

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.