Har du en sikkerhetsleder, eller bare et sikkerhetsalibi?

Sikkerhetsleder er en rolle som er lite beskrevet i norske lovverk. Den er gjerne stemoderlig behandlet i norske virksomheter, og vi ser ofte at rollen etableres kun fordi virksomheten må fylle et spesifikt krav – som Sikkerhetslovens krav til sikkerhetsorganisasjon. Det ser bra ut på papiret, men uten avklart ansvar, klar myndighet og tilhørighet på ledelsesnivå, har du skaffet deg en papirtiger til å ta ansvaret for virksomhetens sikkerhet. 

Vi kan starte med å fastslå det åpenbare: Den øverste lederen i en virksomhet er og blir ansvarlig for sikkerheten, og dette ansvaret kan ikke delegeres. Oppgavene knyttet til sikkerhetsstyring, derimot, kan med fordel delegeres. Først og fremst fordi dette er fagarbeid som krever spesialkompetanse, men også fordi det innebærer mye jobb som øverste leder ikke har kapasitet til å utføre.

Kom raskt i gang med avvikshåndtering – last med vår gratis guide til HMS- og avvikshåndtering her.

Vi skal holde på med sikkerhetsarbeid i hverdagen, dette er kontinuerlig prosesser som hver enkelt medarbeider må løse på sitt nivå. Sikkerhetslederen er en fasilitator og revisor som koordinerer, leder og etterprøver dette arbeidet på vegne av ledergruppa. Dette er ikke mulig uten nødvendig tyngde og myndighet til å endre prosesser og pålegge oppgaver.

Jeg pleier å si at vi holder på med ‘secure business’, ikke ‘business security’. Når dette ikke er en del av kulturen i organisasjonen, blir sikkerhetslederen raskt en person som sitter på utsiden og holder på med noe som ikke angår kjernevirksomheten.

 Les mer: Slik bygger du en K-U-L-T-U-R for sikkerhet og beredskap

Fra alibi til leder

Er Sikkerhetslederen en del av ledergruppen, eller er rollen tildelt en person lenger nede i hierarkiet? Sikkerhetsleder bør av hensyn til god og effektiv sikkerhetsledelse være del av virksomhetens toppledelse. Dette har flere fordeler:

  • Det demonstrerer og promoterer sikkerhet som integrert del av virksomhetens ledelse. All implementering bør starte fra toppen ved at ledelsen går foran med et godt eksempel.
  • Sikkerhetslederen må også være involvert i, og forstå, hvilke sammenhenger organisasjonen inngår i for blant annet å være i stand til å identifisere og analysere relevante trusler og risikoer. En sikkerhetsleder som blir distansert, eller selv distanserer seg, fra ledergruppen, vil kunne miste det overordnede perspektivet, avhengighetene og sammenhengene som det er nødvendig å ta høyde for i sikkerhetsarbeidet.
  • Sikkerhetslederen har også et særskilt behov for direkte kommunikasjon med ledergruppen, spesielt virksomhetsleder. Det som gjerne skjer når denne kommunikasjonen går via ett eller flere mellomledd, er at viktige budskap kan bli forsinket, og hvis mellomlederen mangler fagkunnskapen, risikerer man også at budskapet forvrenges.

En krevende rolle

Det er lett å overse at rollen må være strengt forretningsmessig forankret. Det betyr både at lederen må ha evnen til å se hvordan sikkerheten kan styres på en effektiv måte, men også hvordan sikkerhet kan være et forretningsmessig fortrinn.

Jeg vil også nevne noen andre vesentlige forutsetninger for å lykkes i denne rollen: 

  • God manøvreringsevne og tung nok innflytelse til å bistå i rommet mellom stadig skiftende trender og organisasjonens langsiktige mål
  • Urokkelig faglig integritet som takler press både fra organisasjonen og utenfra
  • Gode analytiske evner og solid erfaring fra målsetting og -styring
  • Evne til å bygge lag og utvikle medarbeideres ferdigheter
  • Kompetanse på strategisk planlegging og policy-utvikling på ledernivå

Med andre ord skal du ikke se etter en medarbeider som kan tre inn i rollen som sikkerhetsleder i tillegg til de oppgavene vedkommende allerede har.

Trussel- og risikobildet for både offentlige og private virksomheter blir stadig mer kompleks og dynamisk. Det er en økende forståelse for det fundamentale behovet enhver virksomhet har for god og effektiv sikkerhetsstyring. Svært mange virksomheter har derfor i dag etablert rollen sikkerhetsleder. Jeg håper jeg med all mulig tydelighet har vist at denne rollen krever fagkunnskap, ressurser og dedikasjon.

Nina Tranø

Nina er Seniorrådgiver sikkerhet og beredskap ved NTNU og har lang erfaring med kvalitets- og sikkerhetsstyring i det private og offentlige. Nina kombinerer sin kommersielle erfaring med kunnskap ervervet gjennom 23 år i politiet, blant annet som etterforsker innen kriminalteknikk og elektroniske spor. Hun har også vært engasjert som rådgiver både nasjonalt og internasjonalt, blant annet i sikkerhetsrelaterte EU-prosjekter.

Gratis e-bok:

Slik kommer du raskt i gang med

AVVIKSHÅNDTERING

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.