Kjære rådmann! Tar du befolkningens sikkerhet og trygghet på alvor?

Er du rådmann og har befolkningens sikkerhet og trygghet som en av de viktigste prioriteringene i din kommune? I så fall er du en av de få. Flertallet av norske kommuner sliter med å oppfylle lovpålagte krav til beredskap og sikkerhet. Når DSB spør, svarer 78 prosent av kommunene at de har gjennomført den viktige ROS analysen. Når tilsynsmyndighetene gjør nærmere undersøkelser, viser det seg at bare 4 av 10 kommuner har gjort dette. Det står enda dårligere til med arbeidet med å prioritere, beslutte og gjennomføre tiltak som reduserer risikoen.

Tallene jeg viser til er sammenstilt av NRK og presentert i denne artikkelen.

Forskrift om kommunal beredskapsplikt skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.

Dette må din beredskapsplan inneholde – last ned vår gratis guide til struktur og innhold.

Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet, og som pådriver overfor andre aktører.

Lovens krav er at kommunen utarbeider en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen og med utgangspunkt i denne lager en beredskapsplan.

Les mer: 9 ting du bør tenke på før du skriver en beredskapsplan

Klart ansvar

Svært mange kommuner mangler folk med beredskap som sitt fagområde. Det er i hvert fall inntrykket vi sitter igjen med etter en ringeundersøkelse der vi kontaktet et flertall av norske kommuner. Når vi ba om å få snakke med dem som var oppgitt å være kontakter for beredskap, ble vi svært ofte sendt videre rundt i kommuneadministrasjonen uten at noen vedkjente seg ansvaret.

Men dette burde være helt uproblematisk å finne ut av. Ansvaret ligger nemlig hos Rådmannen og dennes stab. Ansvaret for sikkerhet og beredskap ligger på lederne. Satt på spissen så er det rådmannens ansvar at liv og helse står på spill under ekstremvær, flom, ras og dertil manglende fremkommelighet for nødetatene. Det er også rådmannen som har ansvaret for at kjelleren til naboen står full av vann vår, sommer og høst.

Sektorlovgivningen pålegger kommunen en rekke krav til beredskapsforberedelser på mange områder. De mest relevante er:

 • Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Forurensningsloven
 • Opplæringsloven
 • Helse- og sosialberedskapsloven
 • Strålevernloven
 • Kommunehelsetjenesteloven
 • Sosialtjenesteloven
 • Smittevernloven
 • Forsyningsloven
 • Vannressursloven

Kjenner du og fagstaben din disse kravene? Kjenner du ditt ansvar?

Les mer: Vet du hvilket ansvar du har for sikkerhet og beredskap? Slik får du raskt kontroll

Politisk avklaring

I veilederen til forskriften om kommunal beredskapsplikt heter det: «For å få en slik avklaring av for eksempel økonomiske rammer, organisering m.m. av beredskapsarbeidet, kan rådmannen fremme en sak for å gjøre kommunestyret/relevante politiske utvalg kjent med lovens og forskriftens krav til kommunal beredskap.» Jeg opplever at dette ikke er særlig interessant for rådmenn i norske kommuner. Jeg møter ofte administrasjoner rundt omkring i landet som ikke kjenner sitt ansvar og ikke ønsker hverken politikernes eller medias lys på tilstanden i beredskaps-Norge, og i særdeleshet ikke i sin kommune.

Hva er status i din kommune?

22. juli var det svært mange som opplevde at «vi» sviktet dem. 22. juli-kommisjonens rapport beskriver dette grundig. Det verste som kunne skje oss, skjedde. Hvor trolig er det at en hendelse med litt lavere skadepotensiale enn 22.juli kan utvikle seg til en krise i din kommune?

 • Du finner svaret i en helhetlig risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS) for din kommune
 • Du finner status på alle anbefalte tiltak i en helhetlig ROS for din kommune.
 • Der finner du også en liste over hvem som har ansvaret for aktivitetene.

Eller gjør du egentlig det?

Les mer: Hvordan god beredskap kan høste ære og berømmelse

Kampen mot sendrektigheten

I 22. juli-kommisjonens rapport peker man på de mange instansene som skal høres, involveres og mene noe om tiltakene som skal redusere vår risiko. Hvordan er det i din kommune – klarer du å hindre at slike tiltak trekker ut i tid og går i glemmeboken? Har du din egen «Grubbegate» i kommunen?

Radioteateret framstiller disse dilemmaene på glimrende vis i hørespillserien, 22. juli -Hvordan kunne det skje?

22. juli-kommisjonen slår fast:
Vår gjennomgang peker på en rekke kritikkverdige forhold og betydelige behov for endring. Manglene vi har avdekket, gjør samfunnet dårligere i stand til å avdekke og avverge planer, og ikke i stand til å beskytte seg mot trusler så effektivt som det kan gjøres. Dette førte til at håndteringen av 22/7 på viktige områder ble for svak. Særlig bekymringsfullt er det at flere av manglene har vært påpekt i tidligere tilsyns- og revisjonsrapporter, uten at disse har vært rettet opp.

Hvis du måtte håndtere en krise i din kommune i morgen, hvordan ville evalueringen sett ut i etterkant? Med stor sannsynlighet noe lik dette:

 • Hendelsen kunne ha vært forhindret gjennom å iverksette allerede vedtatte tiltak
 • Myndighetenes evne til å beskytte verdiene sviktet
 • En raskere aksjon var reelt mulig
 • Flere sikrings- og beredskapstiltak for å forebygge og redusere skadevirkningene, burde ha vært iverksatt
 • Med bedre organisering og bredere innsats kunne man fått kontroll på situasjonen tidligere

Jeg tipper også at du ville besvart kritikken med en eller flere av disse utsagnene:

 • Som en liten kommune må vi prioritere
 • Vi har få ressurser
 • Dette ansvaret har mine ledere
 • Dette tar vi på største alvor

Det vil ikke være mye støtte å få fra politisk hold:

 • Hvorfor har du ikke orientert oss om dette?
 • Dette er rådmannens ansvar

Mager trøst fra meg også:

 • Det er ditt ansvar å etterleve lover og forskrifter
 • Det er ditt ansvar å ansvarliggjøre politikerne
 • Det er ditt ansvar å gjøre organisasjonen bevisst og trygge lokalsamfunnet
 • Det er ditt ansvar å skape håndteringsevne i egen organisasjon
 • Du kan ikke stole på flaksen, kan du vel?

På tide å brette opp ermene

Har du en oversikt over funn fra dine analyser, funn fra øvelser og trening og reelle hendelser i din kommune? Hva har du gjort for å legge forholdene til rette for å utbedre dette, og hva er status for det arbeidet?

For å hjelpe deg litt på veien – dette trenger du:

 • Et mandat fra dine politikere
 • Dedikert(e) person(er) med ansvar for å følge opp beredskapen i sektorene og sentralt. Du må unngå «vi har folk til slikt»-fellen.
 • Oversikt over risiko – hva kan skje i din kommune (internt og eksternt)
 • En felles forståelse for hva man skal ha beredskap for
 • Avklart ansvar og organisering – hvem håndterer hva i hvilke situasjoner
 • Flere testede beredskapsplaner som er benyttet i øvelser – vilje til å øve
 • Evne til å fange opp hva som er en kritisk hendelse
 • Vilje til å etablere beredskap og kriseledelse – når gjorde du det sist?

Skaff deg og dine den kompetansen som trengs og de ressursene som kreves – verden blir ikke tryggere for hver dag som går.

Frode Lien Otnes

Frode er gründer og direktør i F24 Nordics. Han er utdannet innen økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI. I 2006 startet han F24 Nordics for å utvikle et elektronisk krisestøtteverktøy. Frode har ledet utviklingen av CIM og har aktiv prosjekterfaring fra implementeringen av CIM i blant annet regjeringens krisestøtteenhet og den omfattende implementeringen av krisehåndteringsverktøy hos DSB, fylkesmenn og kommuner. Sammen med Helsedirektoratet implementerte han også HelseCIM i alle landets helseforetak i 2012.

Gratis e-bok:

Hvordan skrive en Beredskapsplan

En praktisk guide til struktur og innhold

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.