Øving og trening forbedrer beredskapens «helsetilstand»

Hvordan står det til med en beredskapen i din virksomhet? Er den sterk og smidig? Er den utholdende? Tåler den stress?  Er den kort og godt veltrent?

Min erfaring er at trening i fellesskap styrker samhold og miljøet mellom de som deltar. Det gjelder også for beredskapstrening. Vi ser at virksomheter som tar øving og trening på alvor, styrker beredskapens «helse».

Begrepsforståelse

 • Trening kan forstås som individuell eller gruppevis trening eller praktisering av ferdigheter for å kunne utføre en oppgave eller aktivitet på en så optimal måte som mulig – uavhengig av scenario eller problemstilling.
 • Øving kan forstås som primært en gruppevis aktivitet med hensikt å komme frem til eller praktisere en felles forståelse av hvordan et gitt scenario eller problemstilling skal løses.

Men hvordan øve og trene for å oppnå best effekt? I likhet med enhver profesjonell idrettsutøver, som er opptatt av best mulig utbytte av hver treningstime, bør også enhver profesjonell virksomhet være det. Spørsmålet er da om det er hensiktsmessig å kategorisere de ulike typer øving og trening? Jeg erkjenner at spørsmålet er ledende, og hopper rett til – i det minste min egen – konklusjon:

 • Diskusjonsøvelser
 • Demonstrasjonsøvelser
 • Ferdighetstrening
 • Skrivebordsøvelser eller «tabletops»
 • Rollespill eller simuleringsøvelser
 • Fullskala øvelser

Diskusjonsøvelser

Dette er en presentasjon og/eller diskusjon rundt et relevant tema. Formålet er å skape bevissthet og innsikt – som i neste omgang skal bidra til økt forståelse og bedre håndtering. Øvelsen trenger ikke å begrenses til ett spesifikt tema eller scenario, det kan like gjerne være gjennomgang av egne beredskapsplaner eller risikoanalyser. En diskusjonsøvelse kan også omhandle samhandling eller samarbeid, varslingsrutiner, selve krisehåndteringen, samt kommunikasjon i forbindelse med uønskede hendelser.

Demonstrasjonsøvelser

Noen temaer er såpass omfattende, at det er påkrevet med praktisk handling, bilder, film eller tekst for å beskrive dem på en forståelig måte. Eksempler på dette er:

 • Hvordan en aksjon med høy risiko gjennomføres
 • Hvordan samarbeidende virksomheter håndterer en spesiell situasjon
 • Hvordan man skal forholde seg til krevende forhold som kan oppstå underveis i en hendelse
 • Hvordan en spesiell type redningsaksjon utføres

Ferdighetstrening

Noen ganger kreves spesielle ferdigheter av den som skal håndtere en uønsket hendelse. Det kan være snakk om spesialister som kan håndtere truende personer, eller folk med grunnleggende kompetanse på å bruke viktig utstyr, som sambandsutstyr, dataverktøy og teknisk redningsutstyr. Ta en titt tilbake på begrepsavklaringen ovenfor – her er det snakk om er trening. Nødetatene bruker mye tid på ferdighetstrening innen ulike oppgaver hvor tid og presisjon er kritisk.

Skrivebordsøvelser eller «tabletops»

Disse er godt egnet til læring om et konkret scenario eller tema, og har likhetstrekk med diskusjonsøvelser. Men der sistnevnte er generell, er tabletop målrettet mot en spsiell situasjon.

Egen beredskapsplan og sjekklister er utgangspunktet for en diskusjon om hvordan man vil håndtere situasjonen. Man kan også legge inn en progresjon i hendelsen, slik at deltkerne må takle dette. Øvelsen gir avklaringer på kommunikasjonslinjer, tiltak, beslutninger og gjennomføring.

Vi har laget noen eksempler på skrivebordsøvelser som du er velkommen til å laste ned.

Rollespill eller simuleringsøvelser

Noen ganger er det ikke tilstrekkelig å demonstrere eller snakke seg gjennom aktuelle scenarier, og da er rollespill eller simuleringsøvelser gode alternativer. Formålet er å verifisere eller avdekke hvordan deler av virksomheten, eller dens rutiner og ansatte, fungerer, men uten at hele organisasjonen involveres samtidig. Her er det ofte behov for bistand til å spille roller eller simulere hendelser, og noen ganger må spillet være dynamisk. Det innebærer at scenariet utvikler seg som en direkte konsekvens av hvordan virksomheten håndterer det.

Her er det ikke fokus på ferdighetstrening, men ferdighetshåndtering:

 • Hvordan man håndterer egne ansatte som er rammet på reise
 • Håndtering av pårørende
 • Datainnbrudd
 • Feil i noe man produserer eller leverer

Vi får stadig innvendiger til skrivebordsøvelser og rollespill/simuleringer og spørsmål om de skaper den nødvendige realismen for dem som øver. Min klare oppfordring er: Prøv dette og iakta hvordan deltakerne opplever øvingsformen. Selv har jeg ikke opplevd én eneste gjennomføring hvor deltakerne ikke har blitt følelsesmessig engasjert, frustrert, oppgitt, eller på annen måte påvirket av situasjonen og håndteringen.

Fullskala øvelser

En fullskala øvelse tester og demonstrerer hele virksomhetens evne til å håndtere et komplekst og sammensatt scenario. Dersom flere enheter deltar, kan det være viktig å øve alle ledd hos deltakerne, samt samhandling på tvers. Denne typen øvelse er ikke bare relevant for samfunnets innsatsressurser eller de som har et direkte pålegg om dette. Vi anbefaler også andre virksomheter å vurdere fullskala øvelser, for eksempel

 • som en generalprøve før et stort arrangement eller en stor aktivitet
 • før man tar i bruk nye lokaler eller fasiliteter
 • i forbindelse med større organisasjonsendringer
 • eller når man setter drift aktiviteter fra et prosjekt

Anti-skippertak

Det er den jevne, hyppige aktiviteten som er viktigst å vektlegge. Et øvelseshierarki med ukentlig eller månedlig aktivitet er fullt gjennomførbart i alle organisasjoner.

Vi har laget en samling med skrivebordsøvelser du kan finne i våre ressurser. Dette er et godt utgangspunkt for å etablere en solid og utbytterik øvelseskultur for beredskap og sikkerhet.

Eivind Moen

Eivind er prosjektsjef i Elpro Electro AS. Eivind var tidligere avdelingsleder for enheten som ivaretar prosjektbistand og kundeleveranser, og medlem av ledergruppen i F24 Nordics. Han har sin utdanning fra Luftkrigsskolen, NTNU og Handelshøyskolen BI. Han har jobbet både med krisehåndtering og beredskap, og med prosjekt- og kvalitetsledelse. Eivind har skrevet mye av opplæringsmateriellet i F24 Nordics.

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.